Hindi Shikshan Mahavidyalaya

1. Dr. Kokilaben P. Parekh    [Professor]
2. Dr. Ashokkumar M. Parmar    [Assistant Professor]
3. Dr. Nilesh Kapadia    [Assistant Professor]