ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪  
 
 
 
 

પીએચ. ડી., એમ. ફિલ. પ્રવેશ : 2018

Ph.D., M.Phil. Admission : 2018

 
 
 
    પીએચ. ડી. પ્રવેશ (Ph.D. Admission)
 
         Admission information, rules and regulations [Gujarati]
         Admission information, rules and regulations [English]
 
 
     એમ. ફિલ. પ્રવેશ (M.Phil. Admission)
         Admission information, rules and regulations [Gujarati]
         Admission information, rules and regulations [English]
         એમ.ફિલ.પીએચ.ડી. વિદ્યાર્થીસંખ્યાનું અનામત પ્રમાણે વિવરણ